Fotoalbum M nest

Week 1

Kira’s M Nest

kyra graven 1
pas gboren

pas gboren

foto 3 fv
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5191
foto 2 frisian village
foto 4 fv
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_51be
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_51a5
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5195
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5192
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_519d
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_51a9

Week 2

Kira’s M nest week 2

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_51ae
!cid_4415870E-254D-479E-8FA0-25E10387D5F8@home
Pups op coolpacks

Pups op coolpacks

!cid_F5DB18B6-53E1-4A65-995B-DED7F12C7F50@home
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_51ae
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_51b1
!cid_DDB3D55D-EB47-4240-B492-5A4D26DF0730@home
Kira van ziet er alweer gewoon uit van boven af

Kira van ziet er alweer gewoon uit van boven af

Beppe Jiba en Mem Kira

Beppe Jiba en Mem Kira

Week 3

Frisian Village M nest 3 weken

Nieuwe bandjes

Nieuwe bandjes

3 weken

3 weken

Flink gegroeid

Flink gegroeid

Nageltjes geknipt

Nageltjes geknipt

lekker tevreden

lekker tevreden

Nageltjes knippen

Nageltjes knippen

:-)

🙂

Margr 3 wk5242
Lekker buiten

Lekker buiten

Margr 3 wk_5267
Margr 3 wk_526e

Week 4

Frisian Village pups 4 weken

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_52a7
Pup Blauw

Pup Blauw

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_526f
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_52b0
!cid_82DB55C5-A3DA-4239-9C09-CA008C7A8F54@home
4 weken

4 weken

!cid_BB243A73-8C1A-4953-8A50-1FA692597DF5@home
!cid_76528703-F0F9-430E-83CC-B5732A53BFC1@home
Jiba wordt gewassen

Jiba wordt gewassen

Beppe Jiba

Beppe Jiba

!cid_9551EB6C-9D26-4747-8317-B9C0EA62BB94@home
!cid_276210DD-C401-4507-AF77-3980CF536700@home
!cid_47E9D11A-A454-4D23-B87D-F3ACB2756AB4@home
!cid_4E174849-3114-4228-AC29-5260854291B6@home
!cid_C8F3CCA2-8EC3-4DB8-9AF0-B5FFFAAF0837@home
!cid_C27DA379-70AA-4DF7-A906-CD6BC64DD7E2@home
!cid_C37DE377-227E-4EFF-869B-2261C7270505@home

Week 5

Frisian Village M pups 5 weken

Magriet 5 wkn blauw
Magriet 5 wkn groen
Magriet 5 wkn geel
Margriet 5 wkn1
Magriet 5 wkn allemaal
Magriet 5 wkn geekauwen
Magriet 5 wkn drinken
Magriet 5 wkn drinken 2
Magriet 5 wkn baby
Magriet 5 wkn hond
Magriet 5 wkn knuffel
Magriet 5 wkn geel bl gr r
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5281
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_555c
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5559
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5557
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5561

Week 6

Frisian Village M pups 6 weken

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5843
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5842
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5853
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5866
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5874
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5868
Zoo warm

Zoo warm

Met Beppe Jiba in de bak slaoen

Met Beppe Jiba in de bak slaoen

Stevige poepjes, daar wordt ik blij van

Stevige poepjes, daar wordt ik blij van

Stevige poepjes, daar wordt ik blij van

Week 7

Frisian Village M nest 7 weken

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5af3
!cid_6E03F30D-275F-4143-B496-94F856C7A529@home
!cid_6E03F30D-275F-4143-B496-94F856C7A529@home
!cid_6E03F30D-275F-4143-B496-94F856C7A529@home
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5af6
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5afc
frisian Village 7 weken
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5af4
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5af9
!cid_EE1838CE-B600-423F-93D4-B295D8F03E0E@home
!cid_E316C966-0C4A-4DC5-8D48-4E51F300C66F@home

Week 8 de pups zijn uitgevlogen

Frisian Village M nest 8 weken

!cid_3093A4A3-30C0-4612-9AB5-2FA39C9BF57E@home
!cid_0401F50B-348B-4C9F-81B3-30D78095BEFA@home
!cid_0B902E14-83F9-4AD4-9C36-C61E069957D2@home
!cid_6E03F30D-275F-4143-B496-94F856C7A529@home
a+TDFi6ISQ+BslZ9rroPYA_thumb_5b22
!cid_EF10EB4A-1F92-4188-9F7A-ACBE47F2D6D2@home
bjNi5y0dQL2X9oSclUgzIA_thumb_5b2a
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5b26
olDUy4ttRvqltEX5tDRX4w_thumb_5b0a
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5b01